http://www.udir.no/nullmobbing/

 

FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg)

FAU består av to foreldrekontakter fra hvert trinn, en hovedkontakt og en vara. Foreldrekontaktene velges for et år. Av hensyn til kontinuiteten for trinnet oppfordrer skolen at minst en av foreldrekontaktene sitter i to år.

FAU skal:

  • Fungere som bindeledd mellom elevenes foreldre og skolen.
  • Legge til rette for samarbeid mellom foreldre, foreldrekontakter, skolens ledelse, skolemiljøutvalget og andre utvalg.
  • Være et aktivt diskusjonsforum for saker som tas opp på skolen, øvrige utvalg og i kommunens organer.
  • Sørge for informasjon til skolen og hjemmet.
  • Behandle saker som kan være med på å skape trivsel og positiv utvikling for elevene.
  • Ved Røråstoppen skole er FAU bl.a. med på gjennomføring av førjulsfesten og skoleavslutningen for 7.trinn.

Lenke til:

FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN

 

                                                                      

SU(skolens samarbeidsutvalg)

SU består av to representanter fra foreldre/foresatte i skolen, en representant fra lærerne, en representant fra andre ansatte, to representanter fra elevrådet, en representant valgt av kommunen og rektor som også er kommunens representant. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolens virksomhet.

 

Elevråd

Elevrådet består av en tillitsvalgt fra 3. – 7. trinn. Alle trinn har klasseråd med leder og sekretær. Repr. fra 7.trinn informerer 1.og 2.trinn om saker som er tatt opp på hvert møte.  Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i saker som gjelder nærmiljøet.

Skolens elevråd har møte hver annen uke.

Elevrådet disponerer hvert år en sum penger til trivselsfremmende tiltak.

Elevrådet er representert i kommunens barne- og ungdomsråd.

 

 

Skolemiljøutvalget

Består av fire representanter fra foreldre/foresatte, to representanter fra elevrådet, en representant fra lærerne, en representant fra andre ansatte, en representant fra foreldre/foresatte SFO, en representant valgt av kommunen og rektor som også er kommunens representant. Det er de samme personene som er medlem av SU.

 

Skolemiljøutvalget skal:

  • Ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet.
  • Arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de

ansatte i arbeidet med skolemiljøet.

  • Være et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet.